Forstudie - KS1

For et tilrettelagt teaterhus
22.01.2018
ks ordning illustrasjon
Bakgrunnen for at Rogaland Teater tok initiativ til arbeidet med å planlegge nytt teater, er enkel. Dagens bygning er mer enn hundre år gammel. Bygget er et konglomerat av ombygginger og utvidelser og det er grenser for hvor mange forbedringer som kan oppnås innen dagens rammer.

Rogaland Teater er opptatt av å finne gode helhetsløsninger. Målet er å utvikle et teaterbygg som kan møte publikums forventninger til et moderne teater, og samtidig sikre gode arbeidsforhold for våre ansatte.

 Prosjekt Sceneskifte er inne i siste runde av forstudiefasen og nå er ny rapport ferdigstilt. Utredningen, en såkalt Kvalitetssikring 1, er utarbeidet av eksterne konsulenter og er en del av statens krav i planlegging av store, statlige byggeprosjekt. Rapporten oppsummerer arbeidet så langt og gir anbefalinger om veien videre.  Bak bestillingen av rapporten står teatrets tre eiere, staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune.

Forrige prosjektrapport (KVU) beskrev et nytt teaterhus på ny tomt der alt ble bygget fra grunnen av, uten at denne gikk nærmere inn i selve lokaliseringsdebatten. De tre hovedpunktene i den ferskeste rapporten levner heller ingen tvil om at noe må gjøres.

 Rapporten slår fast at det ikke er et alternativ å bli hvor vi er uten at det gjøres store forbedringer. Som følge av bygningstekniske forhold, ville det på lengre sikt ført til færre scener, og dermed et dårligere tilbud til regionen. For det andre sier rapporten klart at en oppdeling av virksomheten på forskjellige lokaliteter ikke er hensiktsmessig, verken av driftsmessige eller økonomiske årsaker. For det tredje anerkjenner rapporten at det er behov for en helhetlig løsning hvor man ikke flikker på eksisterende bygg, men starter med blanke ark. Rapporten anbefaler å utrede potensialet på eksisterende tomt, og se dette i sammenheng med en mulig samordning med naboene til teatret.

Rogaland Teaters styret stiller seg bak anbefalingen i kvalitetssikringen om å utrede nærmere konseptet ”Nytt teaterhus i Kannik” (K6*). Styret vedtok også å gi sitt tilsagn til igangsettelse av videre utredning som beskrevet i saksfremlegget, KS1 rapportens anbefaling og i tråd med kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfasen.

Styret legger til grunn at nytt teaterbygg finansieres av eierne i hh til eierandelene.  Styret viser til KS1 rapportens anbefalinger og ber om at ulike modeller for finansiering belyses i utredingen.

Les mer om rapporten her
Hjem / Arkiv