STATSBUDSJETTET 2017

Oppfølging av KVU midler til Rogaland Teater i årets statsbudsjett
06.10.2016
arkitektur 0293 v4
I dag la Linda Hofstad Helleland (H) fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2017. Rogaland Teater fikk en økning i driftstilskuddet på 1,72 % mot 2, 1% i 2016 da statsbudsjettet ble lagt frem i formiddag. Dette er en økning i generelle driftsmidler på kr. 1 046 000 millioner mot kr. 1 098 000 i 2016. Økningen i tilskuddet utgjør en delvis kompensasjon for lønns-og prisveksten som forventes i 2017.

For tredje år på rad er det lagt inn en reell reduksjon på 1 million i driftsmidler, for å ivareta regjeringens effektiviseringsreform i kultursektoren. Dette betyr at teatret vil ha rundt regnet 3 millioner mindre å produsere scenekunst for i 2017 enn i 2014. 

«På tross av teatrets arbeid med å effektivisere driften, er driftsmidlene i stor grad koblet til generell drift i et stadig mer kostbart bygg. Det er derfor betenkelig at denne effektiviseringen i første rekke kan berøre teatrets produksjoner», sier teatersjef Arne Nøst.

Sist år la regjeringen penger på bordet i forbindelse med en konseptvalgutredning (KVU) og økte tilskuddet til Rogaland Teater med kr 2.000.000. Disse midlene var øremerket KVU og resulterte i at teatret kunne ta et viktig og nødvendig skritt videre i arbeidet med nytt hus. Med finansiering fra teatrets tre eiere (stat, fylke og kommune) ble konseptvalgutredningen påbegynt våren 2016 og skal ferdigstilles i løpet av høsten 2016. Denne utredningen skal gi oss et svar på hvilket konsept som er det mest gunstige sett ut ifra et samfunnsperspektiv. Det er positivt å se at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 har videreført de to øremerkede millionene. Det gjør at vi i 2017 kan starte med neste milepæl i arbeidet med nytt teater, som er kvalitetssikringen av KVU, en såkalt KS1. 

 «Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune vedtok tidligere i år å bevilge midler til KS1 under forutsetning av at Staten også bidro med sin andel. Det var derfor veldig gledelig at det i statsbudsjettet fremkom at Staten fortsatt går inn og støtter det videre arbeidet med et sterkt og modernisert Rogaland Teater. En KS1 vil bidra til et best mulig grunnlag for et politisk vedtak av løsning, konsept og beliggenhet for både teatrets eiere og regionens innbyggere», sier en godt fornøyd teaterdirektør Ellen Math Henrichsen.
Hjem / Arkiv