Ledelse

Om bedriften

Rogaland Teater AS eies av Den norske stat (720 A-aksjer), Stavanger kommune (276 B-aksjer) og Rogaland fylkeskommune (86 C-aksjer). Selskapets styre består av syv medlemmer (inklusive ansattes representanter), hvis funksjonstid er fire år.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapet driver sin virksomhet på beste måte, og at de økonomiske rammer og øvrige vilkår som følger av de offentlige tilskudd til virksomheten, blir fulgt.

Teatersjefen er selskapets daglige leder, og skal følge de retningslinjer og anvisninger styret gir. Teatersjefen treffer videre avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt.

Direktøren skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lover og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Direktøren har ansvaret for at styret og teatersjefen til enhver tid er informert om selskapets økonomi. Verken teatersjef eller direktør kan være medlem av styret.

Videre består teatrets ledergruppe av en barne- og ungdomsteatersjef; en salg- og markedssjef hvis ansvarsområde omfatter salg og markedsføring av Rogaland Teater, samt billettkontor og bar; en teknisk sjef som har ansvar for sceneteknikk og verksteder; en produksjonssjef som har ansvar for produksjonstekniske avdelinger, samt frisør- og systue; en administrasjonssjef, hvis ansvarsområde er økonomiavdelingen og en HMS- og driftssjef med ansvar for helse, miljø og sikkerhet, teatrets eiendommer, driftsavdelingen, kantinedrift, it og renholdere.

 

Teatersjefen

01. januar 2019 tiltrådte regissør og skuespiller Glenn André Kaada som teatersjef ved Rogaland Teater.

Kaada overtok etter scenograf, kunstner og musiker Arne Nøst.


Vedtekter

VEDTEKTER FOR ROGALAND TEATER AS
(vedtatt av generalforsamlingen 23. mai 2018)
 
§1       Selskapets firma
Selskapets firma er Rogaland Teater AS.
 
 
§2       Selskapets virksomhet og forretningskontor
Rogaland Teater AS driver teatervirksomhet i Stavanger og omliggende region og på turnéer. Selskapets forretningskontor er i Stavanger.
 
 
§3       Aksjekapitalen
Selskapets aksjekapital er kr 108.000 fordelt på 720 A-aksjer, 276 B-aksjer og 84 C- aksjer, hver pålydende kr 100.
 
A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av disse vedtektene.
 
A-aksjene kan bare eies av Den norske stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland fylkeskommune.
 
Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
 
 
§4       Styrets sammensetning
Selskapets styre skal bestå av fem medlemmer valgt av aksjonærene.
Ett medlem med personlig varamedlem velges av B-aksjonæren. Fire medlemmer med to numeriske varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder velges av C aksjonæren.
 
To medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant selskapets fast tilsatte eller helårsengasjerte. Av disse skal ett av medlemmene velges av og blant det kunstneriske personalet, og ett av og blant det øvrige personalet.
 
Funksjonstiden for styremedlemmene og vararepresentantene er fire år.

§ 5      Styrets arbeid
For gyldig styrevedtak kreves at minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Teatersjefen og direktøren deltar i styrets møter, og kan uttale seg i disse, men de har ikke stemmerett. Teatersjefen deltar ikke i styremøter som behandler tilsetting av ny teatersjef.
 
Styret skal tilsette teatersjef.  Styret tilsetter også direktør og øvrige faste og helårsengasjerte personale.
 
Styrets leder og daglig leder eller to styremedlemmer i fellesskap tegner selskapets firma. Styret kan meddele prokura.
 
 
§6       Teatersjef og direktør
Teatersjefen er selskapets daglige leder
 
Teatersjefen treffer avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt. Styret skal til enhver tid holdes orientert om og gis anledning til å drøfte repertoar og planer for kunstnerisk virksomhet for øvrig.
 
Direktøren skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Direktøren har ansvaret for at styret og teatersjefen til enhver tid er informert om selskapets økonomi.
 
Verken teatersjef eller direktør kan være medlem av styret.
 
§7       Samarbeidsorganer
Det skal i selskapet opprettes samarbeidsorganer som kan fremme et godt samarbeid innad i selskapet i samsvar med de organisasjonsmessige avtaler.
 
Styret gir innenfor avtalenes rammer regler om samarbeidsorganenes opprettelse, mandat og virksomhetsområde. Det er forutsetningen at repertoarplaner og andre kunstneriske spørsmål blir gjort kjent for samarbeidsorganene.
 
§8       Anvendelse av overskudd og anvendelse av formuen ved oppløsning
Ved oppnådd overskudd i regnskapsåret skal overskuddet overføres til selskapets egenkapital. Selskapet skal ikke utdele utbytte til sine aksjonærer, bortsett fra ved en eventuell oppløsning av selskapet.. Da skal en eventuell formue tilbakeføres til aksjeeierne i henhold til eierandelene i selskapet.

§9       Generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
 
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen herunder overskuddsanvendelsen.
Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen. 
Innkallelse til generalforsamling skal skje skriftlig til aksjeeierne senest tre uker før generalforsamling. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling etter aksjelovens § 5-6 andre ledd skal skje skriftlig til aksjeeierne senest en uke før generalforsamlingen.
 
§10     Kontroll
Styrets leder sender årsoppgjør, årsmelding, revisjonsberetning og utskrift av generalforsamlingens protokoll til Kulturdepartementet, fylket og kommunen innen en uke etter generalforsamlingen. Den valgte revisor skal uten hensyn til gjeldende bestemmelser om taushetsplikt ha anledning til å meddele Kulturdepartementet og de øvrige offentlige bidragsyterne de opplysninger bidragsyterne til enhver tid måtte ønske.
 
§11     Endringer
Forslag til vedtektsendringer skal forelegges Kulturdepartementet, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune til uttalelse.
 
§12     Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Rogaland Teater skal utarbeide erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte i henhold til Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.
 
Last ned protokoll fra generalforsamling 2016, 2017 og 2018 her
 
Teatersjefer ved Rogaland Teater:

1947-1949 Øystein Børke
1949-1951 Jens Bolling
1951-1952 Kjell Stormoen
1952-1956 Claes Gill
1956-1958 Gisle Straume
1958-1960 Bjarne Andersen
1960-1970 Bjørn Endreson
1970-1976 Arne Thomas Olsen
1976-1982 Kjetil Bang-Hansen
1982-1986 Alf Nordvang
1986-1989 Bentein Baardson
1989-1990 Hans Rosenquist
1990-1991 Alf Nordvang
1991-1994 Ketil Egge
1994-1997 Ola B. Johannessen
1997-2000 Eirik Stubø
2000-2004 Ingjerd Egeberg
2004-2008 Hanne Tømta
2008-2018 Arne Nøst
2019-         Glenn André Kaada


Ledergruppen ved Rogaland Teater

Glenn André Kaada (teatersjef)
Ellen Math Henrichsen (teaterdirektør)
Asle Wettergreen (administrasjonssjef)
Stian Bru (teknisk sjef)
Henrik Tangen (produksjonssjef)
Pernille Kaldestad (informasjonssjef)
Kirsti Bjerva (markedssjef)
Bjørn Ravn Carlsen (barne- og ungdomsteatersjef)
Øystein Næss (HMS- og driftssjef)


STYRET:

Styrets medlemmer etter generalforsamling mai 2016:


Statens representanter:

Inger Østensjø (styreleder)
Morten Walderhaug (nestleder)
Alexandria Algard
Vara: Trond Lie


Fylkeskommunens representant:

Kjartan Alexander Lunde
Vara: Tove Frantzen


Kommunens representant:

Kåre Reiten
Vara: Morten Landraak Asbjørnsen


Ansattes representanter:

Marita Skogen
Vara: Henrik Tangen
Marianne Holter
Vara: Anders Dale