Rogaland Teater søker vikar for barleder i 80 % stilling

Vikariatets varighet er fra august til nyttår med mulighet for forlengelse.
04.06.2015
Barleder har ansvaret for den daglige driften av teatrets barvirksomhet. Det innebærer personalansvar for bar- og foyermedarbeidere, ansvar for innkjøp, vaktlister,  forberedelser til kundearrangement / premierer / kurs i teatrets lokaler og gjennomføring av disse,  vare- og vintellinger,  fakturering, avregninger og annet forefallende kontorarbeid. Barleder fordeler sin tid mellom kontortid og vakter på de ulike scenene. Barleder har det overordnede ansvaret for at teatret overholder sine skjenkerettigheter i henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk.  Det er en fordel om søker har etablererprøven, men ikke et krav siden dette er et vikariat. Søker må ha bestått skjenkeprøven – eller ta denne i løpet av kort tid.
 
Kortfattet søknad med CV sendes kirsti@rogaland-teater.no
Søknadsfrist 12. juni
 
Hjem / Arkiv