Rogaland Teaters samfunnsansvar

Samfunnsansvar og sosial ansvarlighet

teaterkontakt

Teatres samfunnsansvar:


1.    Formål
Rogaland Teaters samfunnsoppdrag er å være et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Teatret skal forsvare sin relevans i et samfunn som er i konstant endring, og være våkne for de impulsene som utdyper og utfordrer scenekunsten. Det er vårt oppdrag å spille, formidle og gjenskape de fortellinger som har eksistert gjennom historien vår. Samtidig skal Rogaland Teater skape nye sceniske prosjekt, initiere djerve kunstneriske ytringer som kan peke på samtiden - og om mulig vise retning framover.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker, til mennesker. Et sted der det nye skapes, og der det kjente blir nytt.

2.    Virkeområde
Våre retningslinjer gjelder all virksomhet under Rogaland Teaters ansvar, herunder også leveranser fra underleverandører.

3.    Ansvar
Teatersjef og direktør er ansvarlige for at retningslinjene følges for all vår virksomhet. Alle våre ansatte og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for HMS- og samfunnsansvar ved Rogaland Teater. 

4.    Etiske retningslinjer
Rogaland Teater har etiske retningslinjer for å ivareta vårt formål. 

•    Vi etterlever alle lover og myndighetspålagte regler

•    Vi holder en høy etisk standard i alle ledd ved utførelsen av våre oppgaver

•    Ved Rogaland Teater er det nulltoleranse for diskriminering, trakassering og økonomiske misligheter

•    Vårt arbeidsmiljø er preget av våre verdiord dyktig, raus og nysgjerrig, som kommer våre ansatte, vårt publikum og samfunnet forøvrig til gode.  

5.    Vår samfunnsrolle
Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og mye skaperkraft, og skal til enhver tid være et kulturelt nav i regionen. Rogaland Teater er en av de viktigste talentutviklerne innen norsk teater og skal gjennom Barne- og ungdomsteatret være et nasjonalt kompetansesenter for barne- og ungdomsteater.

Teatret arbeider kontinuerlig for å være et sosialt og inkluderende rom; en ambient arena hvor individer koples sammen til et fellesskap gjennom levende historier og direkte konfrontasjon.  
Rogaland Teater skal til enhver tid ha forestillinger med en tydelig profil mot ulike målgrupper, og tilrettelegge for en balansert meny komponert etter publikums etterspørsel og teatrets kunstneriske oppdrag. 

6.    Menneskerettigheter
Rogaland Teater respekterer grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner, i all vår virksomhet. Dette følger vi også overfor våre leverandører og samarbeidspartnere/sponsorer. 

7.    Arbeidstakerrettigheter
Rogaland Teater respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og –rettigheter ivaretas. Dette skjer bl.a. gjennom kollektive tariffavtaler, samarbeidsorganer (Arbeidsmiljøutvalget, Samarbeidsutvalget), systematisk HMS-arbeid og IA-avtale.

Teatret slutter opp om LOs åtte kjernekonvensjoner.

8.    Økonomiske misligheter
Rogaland Teater AS har retningslinjer og rutiner for å hindre korrupsjon og sørge for åpenhet og transparens i økonomiske transaksjoner.
Tydelige standarder og retningslinjer skal medvirke til at teatrets ressurser brukes i henhold til virksomhetens formål og i samsvar med gjeldende lover og regler.
Vi tydeliggjør overfor aktuelle samarbeidspartnere og underleverandører prinsipper knyttet til anskaffelser slik de er formulert i Lov om Offentlige anskaffelser: Konkurranse, god forretningsskikk, likebehandling, ikke-diskriminering, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.
Ved bruk av underleverandører, skal vi ikke gjøre avtaler der det er grunn til å tro at slike misligheter har eller kan forekomme.

9.    Miljø og klima
Rogaland Teaters virksomhet skal i minst mulig grad ha negativ innvirkning på det ytre miljø. Dette gjelder også ved valg av leveranser fra underleverandører. 

10.    Rapportering
Det settes opp en årlig rapport på hvordan vi har etterlevet vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.